DOWNLOAD SEKCIJA
Proizvodi, Brošure, Info

TРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА

АД КРУШЕВАЦ

СКУПШТИНА АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА

22.06.2016.г.

З А П И С Н И К

            Са X редовне годишње седнице Скупштине акционара Предузећа за производњу гумарских и хемијских производа Трајал корпорације, АД Крушевац, ул. Милоша Обилића бб.

            Седницом председава Соња Веселиновић, привремени заступник капитала, као акционар који представља највећи број акција са правом гласа.

            Председавајућа обавештава да је седница скупштине сазвана и акционари обавештени о сазиву у складу са Закном и нормативним актима друштва.

            Председавајућа констатује да седници присуствују:

 1. Соња Веселиновић,председник скупштине
 2. Јелена Радојевић, сектор финансија у својству известиоца
 3. Весна Ковачевић-Станковић, менаџер правне области и људских ресурса и заменик генералног директора
 4. Вукојичић Милосав, мали акционар и председник репрезентативног синдиката

             Од акционара који поседују акције са правом гласа не присуствују, а уредно су позвани, представник Републике Србије и представник Фонда ПИО.

             Седници не присуствује, а уредно је позван овлашћени ревизор.

               Председавајућа именује Комисију за гласање и записничара.

Комисија за гласање: Арсић Дејан, председник

                                     Драгослав Јаковљевић, члан

                                     Драгана Стевановић, члан

Записник води Љубица Јовићевић, секретар друштва.

Комисија за гласање констатује и доставља председавајућој писмени извештај да укупан број акција привредног друштва износи 6.051.546, да све акције дају право гласа, да Соња Веселиновић, која је привремени заступник капитала уједно представља Агенцију за приватизацију са 3.475.256 акција са правом гласа, сходно овлашћењима о именовању, те да јој за гласање није потребно посебно пуномоћје.

            После извештаја председник Комисије за гласање и председавајућа Скупштином констатују да постоји кворум за одржавање седнице скупштине и за доношење одлука, обзиром да седници присуствује акционар који представља 3.475.256 акција са правом гласа, односно 57,42% акција са правом гласа.

            Овај број и проценат акција са правом гласа представља више од обичне већине акција са правом гласа.

            Председавајућа констатује да се прелази на гласање о утврђеном дневном реду.      Измене и допуне дневног реда није било.

            Прелази се на рад по тачкама дневног реда.

I.Усвајање записника са претходне седнице

Ставља се на дискусију ова тачка дневног реда. Нема дискусије.

Записник је истакнут на сајту друштва у законом одређеном року.

Председник комисије за гласање констатује да је са 3.475.256 акција са правом гласа усвојен записник и у складу са тим је донета следећа

ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА

АД КРУШЕВАЦ

СКУПШТИНА

Бр. ___/22.06.2016.г.

            Скупштина акционара Предузећа за производњу гумарских и хемисјких производа Trayal korporacija АД Крушевац, на осмој редовној VIII Скупштине акционара, одржаној дана 22.06.2016.г., на основу члана 329, став 1 тачка 16 и члана 25, став 1, алинеја 15 Статута, донела је следећу

О Д Л У К У

1. Усваја се Записник са   XVII ванредне седнице Скупштине акциоанра, Предузећа за производњу гумарских и хемијских производа Трајал корпорације, АД која је одржана дана 30.11.2015.г.

2. Саставни део Одлуке чини записник из тачке 1 ове Одлуке.

3. Одлуку доставити секретару друштва.

О б р а з л о ж е њ е

            На десетој   редовној годишњој седници Скупштине акционара Предузећа за производњу гумарских и хемијских производа Трајал корпорације, АД Крушевац,одржаној дана 22.06.2016.г. у поступку усвајања записника са претходне, седамнаесте, ванредне седнице скупштине акционара, Скупштина је донела одлуку као у диспозитиву.

                                                                                                            Председник Скупштине

                                                                                                         _________________________

                                                                                                                 Соња Веселиновић

                                                                                                                  

 1. Разматрање и усвајање фин. извештаја и извештаја о пословању за пословну 2015.г.

            По овој тачки дневног реда најпре се изјашњава известилац Јелена Благојевић.

            Пре свега истиче да су финансијски извештаји и ревизија истих урађени у складу са законским процедурама.

У најкраћем, известилац се осврће на резултате пословања и износи следеће:

            Сходно извештају утврђује се да је Трајал корпорација у пословној 2015.години остварила пословни приход у износу од 2.588.961.000 и пословни расход у износу од 2.720.710.000, што значи да је пословни губитак износио 131.749.000 динара. Овај пословни губитак коригован је резултатом из финансијских активности у висини од 480.061.000 и ванпословних активности у висини од 150.070.000 динара, тако да укупан нето губитак износи 452.740.000 динара. Иако је у пословању исказан губитак може се рећи да је ово знатно бољи резултат у односу на 2014.годину и процентуално гледано бољи је за 30,30%., а неупоредиво бољи у односу на 2013.годину где је пословни губитак био 1.300.000 дианра.

            Најзначајније место у пословним приходима по самој делатности корпорације чине приходи остварени продајом производа, робе и услуга и то на домаћем тржишту 84,0% и на иностраном 16,о%. У прошлој години, најбољу реализацију у односу на план остварила је Фабрика теретних и индустријских пнеуматика и то 83,15% плана.        

            Предлог је известиоца да скупштина акционарског друштва на данашњој седници усвоји Одлуку о пословању

            Преседавајућа се такође слаже са предлогом известиоца, наглашава да је најбитније да су финансијски извештаји тачни, да се тиме што ће се о њима дискутовани или не, усвојити их или не, ништа не мења.

            Није било других нити дискусија нити питања од стране присутних, тако да се доношење одлуке ставља на гласање.

            Финансијски извештаји су доступни и истакнути су на сајту привредног друштва.

            Председник комисије за гласање констатује да је са 3.475.256 акција са правом гласа донета следећа

ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА

СКУПШТИНА

Бр. 61/22.06.2016.г.

            На својој редовној годишњој седници Скупштине, одржаној 29.06.2015.г. Скупштина Трајал корпорације АД, на основу члана 329, тачка 8 Закона о привредним друштвима, донела је

О Д Л У К У

О УСВАЈАЊУ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА ЗА 2015.годину

Усвајају се резултати пословања Трајал корпорације, АД за пословну 2015.годину исказани у 000 динара:

А) БИЛАНС УСПЕХА

а) Укупни приходи                               2.855.312

  пословни приходи                                                                 2.588.961

  финансијски приходи                                                                    7.161

  остали приходи                                                                         259. 190

б) Укупни расходи                         3.308.052

  пословни расходи                                                                      2.720.710

  финансијски расходи                                                                     487.222

  остали расходи                                                                              100.120

Билансом успеха Трајал корпорације АД, исказала је губитак у износу од 452.740 хиљада динара.

Б) БИЛАНС СТАЊА

а) Укупна актива                                 9.862.634

  стална имовина                                                                      6.742.243

  залихе                                                                                     1.582.105

  краткорочна потраживања и пласмани                                   528.314

  одложена пореска средства                                                      539.518

б) Укупна пасива                                 9.392.180

  капитал                                                                                     - 700.341

  дугорочна резервисања                                                                18.190

  дугорочне обавезе                                                                     2.824.359

  краткорочне обавезе                                                                 7.249.972

2. Одлуку доставити: Генералном директору, Финансијском директору, Председнику Одбора директора, Председнику скупштине, Сектору обрачуна, финансија и рачуноводства (2x) и архиви Скупштине.

О б р а з л о ж е њ е

            Скупштина Трајал корпорације АД, на својој седници одржаној дана 22.06.2016.године, разматрала је и прихватила консолидоване финансијске извештаје и извештаје о пословању за 2015.годину консолидоване групе и донела Одлуку као у диспозитиву.

                                                                                                

                                                                                                         Председник Скупштине

                                                                                                              Соња Веселиновић

                                                                                    

            У оквиру ове тачке дневног реда донета је и Одлука о усвајњу консолидованих финансијских извештаја, која гласи:

 

ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА

СКУПШТИНА

Бр. 62/22.06.2016.г.

            На својој редовној годишњој седници Скупштине, одржаној 29.06.2015.г. Скупштина Трајал корпорације АД, на основу члана 329, тачка 8 Закона о привредним друштвима, донела је

О Д Л У К У

О УСВАЈАЊУ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА ЗА 2015.годину

Усвајају се консолидовани финансијски извештаји и резултати пословања консолидоване групе за пословну 2015.годину исказани у 000 динара:

А) БИЛАНС УСПЕХА

а) Укупни приходи                               3.215.571

  пословни приходи                                                                 2.911.732

  финансијски приходи                                                                 13.962

  остали приходи                                                                          289.877

б) Укупни расходи                         3.633.906

  пословни расходи                                                                       2.987.485

  финансијски расходи                                                                    506.541

  остали расходи                                                                               133.134

  порески расходи периода                                                                 6.746

Билансом успеха консолидована група је исказала је губитак у износу од 418.335 хиљада динара.

Б) БИЛАНС СТАЊА

а) Укупна актива                                 9. 862.634

  стална имовина                                                                       6.816.006

  залихе                                                                                     1.641.104

  краткорочна потраживања и пласмани                                  866.006

  одложена пореска средства                                                     539.518

б) Укупна пасива                                 9.862.634

  капитал                                                                                      - 391.522

  дугорочна резервисања                                                                 18.190

  дугорочне обавезе                                                                     2.824.359

  краткорочне обавезе                                                                7.411.607

2. Одлуку доставити: Генералном директору, Финансијском директору, Председнику Одбора директора, Председнику скупштине, Сектору обрачуна, финансија и рачуноводства (2x) и архиви Скупштине.

О б р а з л о ж е њ е

            Скупштина Трајал корпорације АД, на својој седници одржаној дана 22.06.2016.године, разматрала је и прихватила Финансијске извештаје и Извештај о пословању за 2015.годину и донела Одлуку као у диспозитиву.

                                                                                                

                                                                                                         Председник Скупштине

                                                                                                               Соња Веселиновић

                                                                                    

                                                                              

III. Доношење одлуке о усвајњу ревизије финансијских извештаја за пословну 2015.г.

 

             И по овој тачки дневног реда известилац је била Јелена Благојевић Она је обавестила присутне да је ревизију финансијских извештаја за ову годину израдила ревизоркса кућа IEF из Београда, те да је у свом закључку дала уздржавајуће мишљење са којим се ми не слажемо.Наиме, на 13 примедби које смо писали на ревизорски извештај сам отри су усвојене. Своје образложење за уздржавајуће мишљење дали су због разних процена, непотврђивања стања од купаца и добављача, немогућност њиховог уверавања у поједина салда, вредност инвестиција у току и слично. Никако се не можемо сложити са овим ивештајем ревизора, поготову када је процена у питању, обзиром да је процену наше имовине вршила реномирана и овлашћена проценитељска кућа “Финодит” и да је целокупна процена урађена у складу са међународним рачуноводственим стандардима, није било разлога да се ова процена не прихвати.

           

            Након овога прешло се на гласање, па је једногласно донета следећа:

ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА

АД КРУШЕВАЦ

Бр. 63/22.06.2016.г.

            На својој X редовној годишњој седници Скупштине, одржаној 22.06.2016.г. Скупштина Трајал корпорације АД, на основу члана 329, тачка 8 Закона о привредним друштвима, донела је

О Д Л У К У

 1. УСВАЈА СЕ Извештај ревизије о финансијским извештајима Трајал корпорације АД за 2015.годину.
 2. Саставни део Одлуке чини Извештај ревизора и финансијски извештај за 2015.годину.
 3. Одлуку доставити: Генералном директору, Финансијском директору, Руководиоцу сектора обрачуна, финансија и рачуноводстваи архиви Скупштине.

О б р а з л о ж е њ е

            Ревизију финансијског извештјаа Трајал корпорације, АД за 2015.годину, вршила је ревизорска фирма „IEF d.o.o.“ Beograd.

            Скупштина је разматрала достављени извештај ревизије и доенла Одлуку као у диспозитиву.

                                                                                                           Председник Скупштине

                                                                                                        ________________________

                                                                                                             Соња Веселиновић

                                                                                                  

IV. Доношење Одлуке о покрићу губитака за 2015.годину

            Доношење ове одлуке је у тесној вези са резултатима пословања, те пошто је уз ову тачку дневног реда дато исцрпно обавештење, о потреби и неопходности усвајања ове одлуке, није посебно дискутовано, па је једногласно донета одлука како следи:

ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА

СКУПШТИНА

Бр. 64/22.06.2016.г.

Крушевац

            На својој IX редовној годишњој седници Скупштине, одржаној 29.06.2015.г. Скупштина Трајал корпорације АД, на основу члана 329, тачка 8 Закона о привредним друштвима, донела је следећу

О Д Л У К У

о покрићу губитака за 2015.годину          

           

 1. Губитак утврђен у финансијским извештајима за 2014.годину у износу од 452.740.232,84 динара на конту 35100-губитак текуће године, прекњижити на конто 35000-губитак ранијих година, који остаје непокривен.
 2. Губитак због корекције почетног стања исказан на конту 35000-губитка ранијих година у износу од 372.451.417,32 динара, остаје непокривен.
 3. Одлуку доставити: Генералном директору, Председнику одбора директора, Директору финансија, Руководиоцу обрачуна финансија и рачуноводства и архиви Скупштине.

О б р а з л о ж е њ е

 

     Скупштина Трајал корпорације АД је на својој седници, одржаној дана 22.06.2016.г., разматрала и прихватила финансијски извештај и извештај о пословању за 2015.годину и донела одлуку да се губитак текуће године у износу од 452.740.232,84 динара у складу са Законом о привредним друштвима прокњижи на терет конта 35000-губитак ранијих година.

     У складу са МРС 8-Рачуноводствене политике, промене рачуноводствених процена и грешке извршена је корекција почетног стања Биланса стања на дан 01.01.2015.године на терет губитка ранијих година у износу од 372.451.417,32 динара који ће се покрити у будућем периоду из остварене добити.

                                                                                                     Предесник Скупштине

                                                                                                  ____________________

                                                                                                       Соња Веселиновић

                              

 

   V. Доношење одлуке о избору ревизора за пословну 2016.г.            

 

            Известилац и по овој тачки дневног реда такође је била Јелена Благојевић.

Она је Скупштини доставила спецификацију понуда ревизорских кућа са карактериситкама и ценом услуге, али је посебно напоменула да Скупштина има у виду да је ревизорска кућа P.K.F. из Београда, једина прихватила да нам у врло кратком временском року изради ванредни финансијски извештај који је требало предати уз Унапред припремљени план реорганизације. Тај извештај је врло коректно израђен.       Дакле ревизорска кућа I.T.F., са којом смо имали закључен Уговор о вршењу ревизије нас је оставила “на цедилу”.

            Имајући у виду све ове наводе известиоца, са којима је лично упозната и Председница Скупштине, донета је следећа

ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА                        

АД КРУШЕВАЦ

СКУПШТИНА ДРУШТВА

Бр.____ /22.06.2016.г.

            На основу члана 329, став 1, тачка 14, и става 23 Закона о привредним друштвима (Сл. гл. РС бр. 36/11 и 99/11), као и члана 25 став 1, алнеја 12 Статута, Скупштина предузећа Трајал корпорације АД из Крушевца, на својој X редовној седници која је одржана дана 22.06.2016.године, донела је следећу

О Д Л У К У

 1. ВРШИ СЕ избор ревизора и то ревизорске куће P.K.F. д.о.о из Београда, која ће вршити ревизију финансијских и консолидованих финансијских извештаја   привредног друштва за пословну 2016.годину, спроводиће уговорене поступке и по потреби вршити остале услуге ревизије.
 2. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за закључење Уговора са изабраним ревизором за пословну 2016.годину, сходно понуди која је упућена од стране ревизорке куће P.K.F., д.о.о. из Београда, која понуда ће чинити саставни део ове одлуке.
 3. Одлуку доставити: Одбору директора, финансијском сектору и секретару друштва.

О б р а з л о ж е њ е

           

            За избор ревизора за пословну 2016.годину, разматрано је више понуда ревизорских кућа, али имајући у виду да је ревизоркса кућа P.K.F. из Београда прихватила, врло квалитетно и у рекордно кратком року израдила ванредан ревизорски извештај који нам је био потребан за подношење Унапред припремљеног плана реорганизације, те како се у односу на ово очекује и даље коректна и квалитетана сарадања, а имајући у виду и прихватљивост понуде, то је и одлучено као у тачки 1 диспозитив ове одлуке.

           

                                                                                                                        Председник Скупштине

                                                                                                                         _____________________

                                                                                                                           Соња Веселиновић

VI. Доношење Одлуке о допуни Статута у делу који се односи на одбрану и зштиту и на део који се односи на прецизирање одговорности овлашћених лица у привредном друштву                                                                                                      

                                                

            Надлежно Министрство одбране, приликом вршења свог надзора је својим решењем бр. Од наложило привредном друштву да својм нормативним актом-статутом уреди послове одбране и заштите у складу са Законом о одбрани.

            Такође је исказана потреба да се прецизније утврди питање одговорности овлашћених лица у привредном друштву, обзиром на ниво руковођења и објективне одговорности. Из свих ових разлога доноси се следећа

ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА

СКУПШТИНА

Број ______/22.06.2016.г.

            На основу члана 329, став 1, тачка 1 Закона о привредним друштвима (Сл. гл. РС бр. 36/11 и 99/11) као и члана 25, алинеја 1, Статута привредног друштва, скупштина друштва на својој X редовној годишњој седници, доноси следећу

О Д Л У К У

 1. Допуњује се и мења Статут привредног друштва Трајал корпорација АД, у члану 47, тако што се после става два додаје нови став који гласи:

“ Запослени који је распоређен на неко од руководећих места ( директор фабрике, руководилац сектора, шеф службе и сл.), а коме је поверена организација рада и отклањање свих недостатака у складу са законским прописима, сматраће се одговорним за непоштовање материјално правних прописа који повлаче одговорност послодавца, свако у домену свог деловања, односно рада и организације рада, у свим врстама поступака који буду покренути против послодавца.”

 1. Став 3 члана 47, постаје став 4.
 2. Допуњује се Статут привредног друштва Трајал корпорација АД, тако што се после члана 75 додаје нови наслов “ПОСЛОВИ ОДБРАНЕ” у оквиру кога се додају чланови75/а, 75/б и 75/ц који гласе:

 

члан 75/а

 

            По питањима одбране и безбедности привредног друштва доносе се одговарајући планови и програми. Организаовње послова одбране и безбедности, поступци и надлежност појединих органа уређују се посебним општим актом.”

члан 75/б

 

            Привредно друштво у обављању своје делатности врши и припреме одбране земље који се односи на планирање, организовање и оспособљавање за рад у случају ратног и ванредног стања и одговорно је за обезбеђивање обима производње и вршење услуга за које је регистровано, на нивоу утврђеном Планом одбране и одлукама надлежних органа.

            План одбране доноси се на основу одлука и упутстава надлежних органа сходно Закону.

            У спровођењу мера одбране, Одбор директора:

  доноси општа акта и одлуке из области одбране

  доноси План одбране

  обавља и друге послове у складу са законом и општим актима"

члан 75/ц

            "Генерални директор као руководилац одбрамбених припрема:

  руководи припремама за одбрану привредног друштва и одговоран је за израду Плана одбране

  извршава одлуке Одбора директора из области одбране

  издаје упутства и налоге за извршење задатака из одбране и контролише њихово извршавање

  одговоран је за чување и тајност припреме за одбрану и

  врши и друга права и обавезе у складу са Законом, овим Статутом и општим актима."

 

члан 75/д

            "Запослени привредног друштва у одбрани земље имају право и дужност да извршавају радну обавезу у складу са законом, одлукама надлежних органа и Планом одбране Трајал корпорације.”

члан 75/е

 

            У ратном и ванредном стању привредном друштву се може утврдити материјална обавеза у складу са законом и прописима који се односе на ратно и ванредно стање.”

                                                                                                     Председник Скупштине

                                                                                                    _______________________

                                                                                                         Соња Веселиновић

VII. РАЗНО

           

            У оквиру ове тачке дневног реда најпре је председница скупштине изветила да је Одбор директора на седници која је одржана дана 25.05. 2016.г. донео Одлуку о подношењу предлога за покретање сечајног поступка са истовременим подношењем Унапред припремљеног плана реорганизације, те да је доношење ове одлуке од стране одбора директора продукт кратког рока у коме је одлука морала бити доента и предлог предат суду. У тој одлуци Одбора директора бр. 588 од 25.05.2016.г. констатовано је да ће иста бити потврђена од стране скупштине, обзиром да је скупштина акционара сходно одредбама Закона о привредним друштвима надлежна за доношење ове врсте одлука.

            Из ових разлога донета је следећа

ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА

СКУПШТИНА

Број ______/22.06.2016.г.

            На основу члана 329, став 1, тачка 13 Закона о привредним друштвима (Сл. гл. РС бр. 36/11 и 99/11) као и члана 25, алинеја 12, Статута привредног друштва, скупштина друштва, на својој X редовној годишњој седници, доноси следећу

О Д Л У К У

 1. ВЕРИФИКУЈЕ СЕ И ОДОБРАВА у целости Одлука Одбора директора бр. 588 донета дана 25.05.2016.године, која се односи на одобравање Трајал корпорацији АД Крушевац, подношење предлога за покретање стечајног поступка реорганизацијом, у складу са Унапред припремљеним планом реорганизације.
 2. Одлуку доставити: Привредном суду Краљево и архиви привредног друштва

О б р а з л о ж е њ е

            Трајал корпорација АД, Крушевац, спадала је у групу привредних субјеката којима је дана 25.05.2016.године истицала заштита наплате од поверилаца. Како су услови даљег пословања били потпуно неизвесни, обзиром да повериоци од чијег изјашњења је зависио смисао и сврха подношења Унапред прирпемљеног плана реорганизације, нису доставили изјашњење до задњег дана до ког је требало поднети Унапред прирпемљени план реорганизације, то и није било довољно временског простора за доношење ове Одлуке од стране Скупштине, ако се имају у виду рокови у којима се седница Скупштине мора унапред заказати и објавити.

            Како се радило о хитности одлучивања, јер је од подношења Унапред прирпемљеног плана реорганизације зависио будући опстанак привредног друштва, то је Одбор директора као орган управљања, одлучио својом одлуком у тачки 1 да се предлог за покретање стечајног поступка реорганизацијом у складу са Унапред прирпемљеним планом реорганизације поднесе, истовремено одлучујући у тачки 4, да ће ова Одлука бити одобрена, односно верификована на седници Скупштине чији датум одржавања је у том моменту био познат и седница је била заказана.

            Из свих горе наведених разлога одлучено је као у диспозитиву.

                                                                                                      Председник скупштине

                                                                                                     ______________________

                                                                                                           Соња Веселиновић

            Даље је исказана неопхдоност да се изврши измена назива огранака привредног друштва Коначиште са рестораном у складу са решењем надлежних органа о категоризацији туристичког објекта. Такође је бил неопходно извршити измену лица овлашћеног за заступање огранка, па ће све ове одлуке чинити саставни део овог записника.

            У оквиру ове тачке дневног реда донсои се и начелна одлука о конверзији потраживања државних поверилац у трајни улог у капиталу Трајал корпорације, АД Крушевац, у складу са Унапред припремљеним планом реорганизације. Одлука гласи:

ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА

АД КРУШЕВАЦ

СКУПШТИНА ДРУШТВА

Бр. ___/22.06.2016.г.

            На основу члана 329, став 1, тачка 13, Закона о привредним друштвима (Сл. гл. РС бр. 36/11 и 99/11), а у вези сачланом 78 Закона о приватизацији (Сл. гл. РС бр. 83/14 и 46/15) и члана 25, став 1, алинеја 12, Статута привредног друштва Трајал корпорације, АД Крушевац, Скупштина привредног друштва Трајал корпорација, АД Крушевац, доноси следећу

О Д Л У К У

 1. ОДОБРАВА СЕ конверзија потраживања државних поверилаца у трајни улог у капиталу Трајал корпорације, АД Крушевац, у складу са Унапред припремљеним планом реорганизације.
 2. Тачан износ висине обавеза према државним повериоцима које ће бити конвертоване у трајни улог у капиталу Трајал корпорације, утврдиће се накнадно, у складу са посебним мишљењем ревизора које ће се накнадно донети и које ће бити засновано на Записнику који ће бити сачињеn и потписан са сваким државним повериоцем, понаособ.
 3. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

О б р а з л о ж е њ е

kom_1.jpg

FaLang translation system by Faboba