DOWNLOAD SEKCIJA
Proizvodi, Brošure, Info

ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА

АД КРУШЕВАЦ

СКУПШТИНА АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА

11.08.2016.г.

З  А  П  И  С  Н  И  К

            Са XIX ванредне седнице Скупштине акционара Предузећа за производњу гумарских и хемијских производа Трајал корпорација, AД Крушевац, ул. Милоша Обилића бб, одржане у просторијама привредног друштва са почетком у 13 часова.

            Седницом председава Соња Веселиновић, привремени заступник капитала, као акционар који представља највећи број акција са правом гласа.

            Председавајућа обавештава да је Скупштина сазвана и акционари обавештени о сазиву у складу са Законом и нормативним актима друштва.

            Председавајућа констатује да седници присуствују:

$11.      Соња Веселиновић, привремени заступник капитала, у својству акционара са највећим бројем акција са правом гласа.

            Од акционара који поседују акције са правом гласа не присуствују, а уредно су позвани, представник Републике Србије и представник Фонда ПИО.

            Председавајућа именује Комисију за гласање и записничара.

Комисија за гласање: Арсић Дејан, председник

                                      Драгослав Јаковљевић, члан

                                      Драгана Стевановић, члан

Записник води Љубица Јовићевић, секретар друштва.

Дневни ред:

  1. Именовање Комисије за гласање

II. Усвајање записника са претходне седнице скупштине акционара која је одржана дана 22.06.2016.године

III. Доношење Одлуке о начину регулисања обавеза према државним повериоцима и висина истих

IV. Доношење Одлуке о предаји Измена и допуна Унапред припремљеног плана реорганизације

VI. Разно

Комисија за гласање констатује и доставља председавајућој писмени извештај да је укупан број акција привредног друштва 6.051.546, да све акције дају право гласа, да Соња Веселиновић, која је привремени заступник капитала уједно представља Агенцију за приватизацију са 3.475.256 акција са правом гласа, сходно овлашћењима о именовању., те да јој за гласање није потребно посебно пуномоћје.

            После извештаја председник Комисије за гласање и председавајућа Скупштином констатују да постоји кворум  за одржавање седнице скупштине и  за доношење одлука, обзиром да седници присуствује акционар који представља 3.475.256 акција са правом гласа, односно 57,42% акција са правом гласа.

            Овај број и проценат акција са правом гласа представља више од обичне већине акција са правом гласа.

            Председавајућа констатује да се прелази на гласање о утврђеном дневном реду.

            Нема измена и допуна дневног реда.

            Прелази се на рад по тачкама дневног реда.

I. Именовање Комисије за гласање

    Председавајуће именује комисију за гласање у саставу:

$11.      Дејан Арсић, председник

$12.      Драгослав Јаковљевић, члан

$13.      Драгана Стевановић, члан

II.Усвајање записника са претходне седнице

 

            Претходна седница скупштине акционарског друштва, била је X редовна и одржана је дана 22.06.2016.године.

            Записник са седнице урађен је у законском року и истакнут на интернет страници привредног друштва.

            Председавајућа отвара дискусију по овој тачки дневног реда.

            Нема дискусије.

            Прелази се на гласање.

            Председник комисије за гласање констатује да је усвојен записник са претходне седнице скупштине акционара, јер је за његово усвајање гласао акционар са 3.475.256 акција, односно 57,42% акција са правом гласа, па је сходно томе донета одлука о усвајању која ће чинити саставни део овог записника.

III. Доношење одлуке о начину регулисања обавеза према државним повериоцима и висина истих

           

            У оквиру ове тачке дневног реда заступница капитала je изнела да је првобитна замисао била да се обавезе према државним повериоцима регулишу тако што би се Влади Републике Србије поднео захтев за отпис дугова у складу са чланом 76 Закона о приватизацији. Међутим, после се дошло до закључка да би се подношењем  захтева за конверзију потраживања у капитал, у складу са чланом 77 Закона о приватизацији постигао бољи ефекат у смислу тога што би се овим омогућило брисање хипотека установњених у корист Пореске управ, односно ЦВПО, чиме би се створили услови за узимање кредита код пословних банака. Кредитима би се отвориле могућности финансирања и инвестирања у производњу, а сходно томе и испуњавање обавеза према повериоцима и испуњавање обавеза преузетих према УППР-у, што и представља крајњи циљ пословодства и што ће довести до опстанка привредног  друштва. Јер нема сврхе усвајање УППР-а, ако се његове одредбе не буду поштовале, то ће нас одвести директно у стечај. Висина обавезе према државним повериоцима утврђује се према стању Извештаја независног ревизора и обавеза државних поверилаца на дан 31.12.2015.г. Стање обавеза износи 3.315.437.426,20 динара и утврђено је на основу евиденције у пословним књигама привредног друштва, с тим што  се овај износ увећава за износ од 121.749.803,86 динара, који износ представља висину камате утврђене записницима о сравњењу са државним повериоцима, што ревизор констатује у делу “Основе за мишљење са резервом”. У односу на напред речено укупан износ обавеза према државним повериоцима за који ће бити тражена конверзија износи 3.437.187.230,06 динара.У складу са овим доноси се одлука о конверзији потраживања државних поверилаца у трајни улог у капитал привредног друштва и иста ће чинити саставни део овог записника.

            Посебно се истиче могућност да привредно друштво, приликом подношења Захтева за конверзију потраживања државних поверилаца у трајни улог на основу члана 77 Закона о приватизацији, остави на оцену надлежном органу, тј. Влади Републике Србије којој се подноси Захтев за конверзију, могућност да предмет конверзије буду и потраживања која су настала и после означеног рока, тј. после 31.12.2015.г.

 

IV. Доношење Одлуке о предаји Измена и допуна Унапред припремљеног плана реорагнизације

            Привредно друштво је дана 30.05.2016.г. поднело предлог Привредном суду у Краљеву за покретање стечајног поступка реорганизацијом у складу са Унапред припремљеним планом реорганизације.

            После подношења предлога и доношења решења суда сходно законским прописима, пристигао је одређен број приговора  поверилаца, а обзиром да су наводи неких од тих приговора били основани, а указала се потреба и за другим изменама првобитног плана, то се и приступило изменама и допунама Плана, а у складу са тим и изради пречишћеног текста Плана, па се доноси Одлука о давању сагласности привредном друштву да суду преда Пречишћени текст Унапред припремљеног плана реорганизације. Одлука о давању сагласности чиниће саставни део овог записника.

V. Доношење Одлуке о усвајању ванредног извештаја у вези стања обавеза и класа у Изменама и допунама Унапред припремљеног плана реорганизације

             Известилац по овој тачки дневног реда била је Јелена Благојевић из сектора финансија.

            Привредно друштво је у складу са својим обавезама, а у вези са тачним утврђивањем стања потраживања државних поверилаца према привредном друштву, све у циљу Захтева за конверзију који је као једна од мера предвиђен и УППР-м, ангажовало независног ревизора, ревизорску кућу PKF, d.o.o. из Београда,  која је у складу са чланом 78, став 3, Закона о приватизацији, дана 04.08.2016.г. извршила ревизију билансних позиција биланса стања на дан 31.12.2015.године.

            Стање обавеза износи 3.315.437.426,20 динара и утврђено је на основу евиденције у пословним књигама привредног друштва, с тим што  се овај износ увећава за износ од 121.749.803,86 динара, који износ представља висину камате утврђене записницима о сравњењу са државним повериоцима, што ревизор констатује у делу “Основе за мишљење са резервом”. У односу на напред речено укупан износ обавеза према државним повериоцима за који ће бити тражена конверзија износи 3.437.187.230,06 динара. Привредно друштво прихвата овај извештај јер је сачињен у складу са евиденцијом из пословних књига привредног друштва, записницима са сравњењем стања са државним повериоцима, стручно и професионално. Одлука о усвајању

 

objava 2508

FaLang translation system by Faboba