KorpaRSD 0,00
0
Pozovite nas:037 422 328

Pirotehnička sredstva za obuku

Dimni ulošci mina

Inicijalna sredstva

Dimni ulošci mina namenjeni su za obuku pripadnika vojske pri izvođenju vežbi naoružavanja i razoružavanja mina. Ugradnjom u vežbovnu minu, svojim dimnim efektom, pri aktiviranju vežbovne mine imitiraju princip dejstva bojeve mine.

Telo uloška je cilindričnog oblika i izrađeno od aluminijuma, laborisano pirotehničkom dimnom smešom. Primenom dimnog efekta pri aktiviranju mine imitira se princp dejstva bojeve mine i taktička priprema i primena u borbenim situacijama.Boja dima je različita, u zavisnosti od vrste uloška.

Upotrebljavaju tako što se postave u odgovarajućležište na vežbovnoj mini. Aktiviraju se odgovarajućim vežbovnim upaljačem VUMTA-4, VUANU-1 ili vežbovnom detonatorskom ili električnom kapislom (VDK-8,VEK). Izrađuju se u zavisnosti od namene i potrebne količine dima kao Uložak dimni za vežbovnu minu protivpešadijsku antimagnetnu UD za VMPA-1A, Uložak dimni za vežbovnu minu protivpešadijsku rasprskavajuću usmerenog dejstva UD za VMPRUD, Uložak dimni za vežbovnu minu tenkovsku antimagnetnu UD za VMTA – 4 ili Uložak dimni za vežbovnu minu tenkovsku rasprskavajuću UD za VTMRP-6.

Transportno pakovanje: kutija od vodootporne lepenke

Zaštitno individualno pakovanje: polietilenska vreća

UN 0431

Klasa: 1.4G

Vežbovna inicijalna sredstva su namenjena za kompletiranje i iniciranje vežbovni mina (vežbovni upaljači), za obuku vojnika i starešina pri naoružavanju i razoružavanju mina, za aktiviranje dimnih uložaka vežbovnih mina i vežbovnih eksplozivnih punjenja, kao i u obuci za izvođenje miniranja.

Vežbovni upaljač antimagnetni nagazni univerzalni VUANU-1, univerzalnog je tipa, sa telom od plastične mase, I inicijalnim delom od Vežbovne detonatorske kapisle. VDK-8 je cilindričnog oblika i izrađena od aluminijuma. Sastoji se iz košuljice i vežbovne detonirajuće smeše. Donji deo kapisle obojen je belom bojom i označen slovom „V“. Pirotehnička smeša je upresovana u košuljici u tri sloja. Prva dva sloja služe za progorevanje košuljice i aktiviranje sredstva, a treći sloj služi za prenos inicijacije sa sporogorećeg štapina. VUMTA-4 je izrađen od plastičnog materijala, sa odgovarajućom pirotehničkom pripalnom smešom. VKE se sastoji iz košuljice sa pirotehničkom smešom i električne zapaljive glavice. Pirotehnička smeša se presuje u košuljici u tri sloja. Prva dva sloja služe za progorevanje košuljice i aktiviranje sredstva, a treći sloj služi za prenos inicijacije sa EZG. Električna zapaljiva glavica (EZG), namenjena je za prenos inicijacije na pirotehničku smešu.

VUANU-1 se primenjuje postavljanjem na predviđeno mesto na vežbovnoj mini. Gaženjem preko upaljača se aktivira smeša koja svojim impulsom aktivira VDK-8 prilikom čega se oslobađa žuti dim dimnog uloška. VUTMA-4 se postavlja na predviđeno mesto na vežbovnoj mini VTMA-4, i aktiviranjem upaljača, aktivira se dimni uložak koji imitira princip dejstva bojeve mine. Vežbovna kapisla električna (VKE) se aktivira električnim putem pomoću električne mašine za paljenje ili ručnim induktorom. VDK -8 se aktivira sporogorećim štapinom. Aktiviranjem štapinaimpuls se prenosi na kapislu prilikom čega se oslobađa beli dim.

Transportno pakovanje: kutija od vodootporne lepenke
 
UN 0197
 
Klasa: 1.4 G

Topovski udar M-81, P1

Imitator zapaljivih borbenih dejstava M4

Topovski udar M-81, P1 je sredstvo koje zvučnim i dimnim efektom imitira dejstvo topovskog udara. Koristi se na taktičkim vežbama za audio – vizuelno dočaravanje borbene situacije na bojištu usled dejstva topova. Odlikuje ih krajnje jednostavna i sigurna primena.

TU M-81, P1 je izrađen na bazi crnog baruta. Telo je izrađeno od polistirola sivomaslinaste boje, cilindričnog oblika sa poklopcem ispod kog je smešten frikcioni ili električni baca impulsa.

Aktivira se frikcionim ili električnim impulsom, čime je diktirano i vreme usporenja od oko 25s za koje rukovaoc baca aktivirani UT-M81 na bezbednu udaljenost. Po odgovarajućem usporenju aktivira se osnovno pirotehničko punjenje (crni barut) koji proizvodi prasak jačine oko 120dB, uz oslobađanje dima.

Prečnik: 45 mm
Visina: 105 mm
Masa: 150g
Eksplozivno punjenje: crni barut
Masa eksplozivnog punjenja: 65 g
Aktiviranje: F- sporogoreći štapin
E – elektro zapaljiva glavica
Usporenje: 25 – 30 s
Rok upotrebe: 5 godina
Transportno pakovanje: kutija od vodootporne lepenke
Zaštitno individualno pakovanje: zavarena polietilenska vrećica
Dimenzije kutije: 530x270x220mm
Broj komada: 100
Ukupna masa transportnog pakovanja: 18 kg
UN 0432
Klasa 1.4 S

IZBS M4 spada u zapaljiva sredstva i predstavlja viskoznu lepljivu masu na bazi naftnih derivata i kaučuka. Zahvaljujući maloj gustini pliva i gori na vodi. Radi povećavanja plamena može se razrediti benzinom.

IZBS M4 se raspoređuje po terenu predviđenom za vežbu slobodnim izlivanjem. Paljenje IZBS M4 se vrši električnim upaljačem najkasnije od 30 min nakon izlivanja. Optimalni uslovi za primenu su temperatura vazduha 5 – 30 ºC i brzina strujanja vazduha do 3m/s.

Masa: 4 kg
Masa zapaljive smeše: 3.4 kg
Prečnik efikasnog dejstva: 6 – 8m
Vreme gorenja: 3 min.
Zona sigurnosti: 20 m
Način paljenja: električni upaljač
Masa eksplozivnog punjenja u upaljaču: 25 g
Rok upotrebe: 2 godine
Transportno pakovanje IZBS M4: kutija od vodootporne lepenke
Dimenzije transportnog pakovanja IZBS M4: 235x335x290mm
Broj komada IZBS M4 u transportnom pakovanju: 4
Ukupna masa transportng pakovanja IZBS M4: 18 kg
UN 1287
Klasa 3
Transportno pakovanje upaljača: kutija od vodootporne lepenke
Zaštitno individualno pakovanje: zavarena polietilenska vrećica
Dimenzije transportnog pakovanja upaljača: 335x335x290mm
Broj komada upaljača u transportnom pakovanju: 60
Ukupna masa transportng pakovanja upaljača: 8 kg
UN 0431
Klasa 1.4G

Imitator zapaljivih borbenih dejstava M4 je namenjen za imitaciju zapaljivih avio bombi manjeg kalibra, plamenih fugasa požara koji nastaju prilikom nuklearnih eksplozija. Požari se mogu imitirati na odeći, opremi, naoružanju i zemljištu. Koristi se u obuci, taktičkim vežbama i obuci iz protivpozarne zaštite. IZBS M4 omogućava upoznavanje efekta dejstva zapaljivih sredstava, obuku ljudstva u preduzimanju mera zaštite i postupcima pri gašenju požara, kao i obuku ljudstva u savlađivanju vatrenih prepreka i razbijanju straha od vatre.

Vežbovna zapaljiva smeša

Dimna kutija

VZS -1 je namenjena za imitaciju požara nastalih dejstvom zapaljivih borbenih sredstava i toplotnog dejstva nuklearne eksplozije. Požari se mogu imitirati na odeći, opremi, naoružanju i zemljištu. Koristi se u obuci, taktičkim vežbama i obuci iz protivpozarne zaštite. Primena VZS omogućava upoznavanje efekta dejstva zapaljivih sredstava, obuku ljudstva u preduzimanju mera zaštite i postupcima pri gašenju požara, kao i obuku ljudstva u savlađivanju vatrenih prepreka i razbijanju straha od vatre.

VZS –1 spada u zapaljiva sredstva i predstavlja viskoznu zapaljivu masu na bazi naftnih derivata i kaučuka. Zahvaljujući maloj gustini pliva i gori na vodi. Radi povećavanja plamena može se razrediti benzinom u svim razmerama. Pakuje se u buradima od PVC-a sivomaslinaste boje cilindričnog oblika.

Primenjuje slobodnim izlivanjem po terenu. Paljenje VZS-1 se vrši otvorenim plamenom najkasnije od 30 min nakon izlivanja. Optimalni uslovi za primenu su temperatura vazduha 5 ºC- 30 ºC i brzina strujanja vazduha do 3m/s.

Prečnik: 270 mm
Visina: 410 mm
Masa punjenja: 13 kg
Vreme gorenja sloja debljine 3-5mm: 25 min.
Način paljenja: otvoreni plamen
Rok upotrebe : 2 godina

Transportno pakovanje: kutija od vodootporne lepenke
Dimenzije kutije: 555x285x422mm
Broj komada: 2
Ukupna masa transportnog pakovanja: 30 kg
UN 1287
Klasa 3

Dimna kutija je pirotehničko sredstvo punjeno neutralnom smešom, namenjeno za stvaranje kratkotrajnih dimnih zavesa i dimnih pokrivki radi maskiranja živih, pokretnih i nepokretnih ciljeva, užih zona i objekata prilikom izvršenja razli itih borbenih zadataka. Može se koristiti i kao signalno sredstvo za signale: “zemlja – zemlja“, “zemlja – vazduh“, kao i za markiranje prostora za sletanje aviona i helikoptera i za određivanje pravca duvanja vetra.

Dimna kutija spada u sredstva za zadimljavanje i maskiranje. Telo kutije je cilindričnog oblika, izrađeno od hladno valjanog lima obojenog sivomaslinastom bojom, cilindričnog oblika napunjeno HC smešom.

Dimna kutija se primenjuje navijanjem upaljača na grli, postavljanjem na tlo u vertikalnom položaju i povlačenjem poteznog dugmeta frikcionog upaljača. Nakon aktiviranja emituje gust belo sivi dim za određeno vreme, u zavisnosti od veličine kutije. Izrađuje se u zavisnosti od namene i potrebne količine dima KD-1, KD-2, KD-5, KD-10, KD-45.

Transportno pakovanje: kutija od vodootporne lepenke
Zaštitno individualno pakovanje: polietilenska vreća
UN 0197
Klasa 1.4G

Dimna kutija 82 mm KD – M79

Dimna kutija ploveća KDP – 25

KD-M90 je pirotehničko sredstvo sa iritirajućom smešom namenjeno za privremeno onesposobljavanje nezaštićenog ljudstva na otvorenom i zatvorenom prostoru, za izvršavanje složenih zadataka vojske i policije u okruživanju i blokiranju, radi suzbijanja masovnih nereda, otpora i pobune i svim klasičnim oblicima borbrnih dejstava za stvaranje kratkotrajnih dimnih zavesa i dimnih pokrivki radi maskiranja, pokretnih i nepokretnih ciljeva.

Telo kutije je izrađeno od hladno valjanog lima, cilindričnog oblika. Aktivira se električnim upaljačem, iz lansera 82 mm, sa borbenih vozila.

Aktiviranje se vrši postavljanjem kutije u lanser 82 mm. Nakon aktivacije i odgovarajućeg usporenja formira se dimna zavesa dužine 75-100m i širine 10 – 20 m.Izrađuje se i varijanta sa kasetnim rasejavanjem dimnih patrona, odnosno 20 kasetica punjenih iritirajućom smešom.

Prečnik: 82 mm
Visina: 152 mm
Masa kutije: 1140 g
Dimno punjenje: CS
Masa dimnog punjenja: 550 g
Izbacno punjenje: barut NGB- 061
Masa izbacnog punjenja: 2.2 g
Usporenje: 2.6 s
Način lansiranja: iz bacača dimnih kutija 82mm
Domet: min 100 m
Vreme emisije dima: 60 s
Rok upotrebe: 5 godina

Transportno pakovanje: drveni sanduk ili kutija od vodootporne lepenke
Dimenzije kutije: 582x348x260mm
Broj komada: 12
Ukupna masa transportnog pakovanja: 24 kg
UN 0301
Klasa 1.4 G

KDP-25 je pirotehničko sredstvo punjeno neutralnom smešom namenjeno za stvaranje kratkotrajnih dimnih zavesa i dimnih pokrivki radi maskiranja i zaslepljivanja živih, pokretnih i nepokretnih ciljeva, širokih zona, objekata i plovila prilikom izvršenja različitih borbenih zadataka jedinica.

KDP-25 spada u sredstva za zadimljavanje i maskiranje. Telo kutije je od lima obojenog plavom bojom, cilindričnog oblika, napunjeno HC smešom.

KDP-25 se primenjuje postavljanjem u vodu u vertikalnom položaju navijanjem upaljača na grlić, a zatim povlačenjem poteznog dugmeta frikcionog upaljača. Nakon aktiviranja emituje gust belo sivi dim.

Prečnik: 300 mm
Visina: 365 mm
Masa kutije: 21 kg
Masa aktivnog punjenja: 18 kg
Upaljač: frikcioni
Način aktiviranja: ručno
Vreme emisije dima: 20 min.
Rok upotrebe: 5 godina

Transportno pakovanje: kutija od vodootporne lepenke
Dimenzije kutije: 310x310x400mm
Broj komada: 1
Ukupna masa transportnog pakovanja: 26 kg
UN 0197
Klasa 1.4 G

Kutija otrovno dimna školska
KODŠ

Eksplozivno punjenje za imitator dejstva artiljerijskog oruđa - EP IDAO

Kutije otrovno dimne školske su namenjene za privremeno onesposobljavanje nezaštićenog ljudtva na
otvorenom i zatvorenom prostoru kao i za stvaranje otrovno dimnog talasa prilikom obuke i taktičkih
vežbi u uslovima hemijske kontaminacije vazduha. Upotrebljava se u jedinicama vojske za obuku u
primeni lične zaštitne opreme.
Kod nezaštićenog ljudstva se javlja jak nadražaj, peckanje očiju i sluzokože, jako suzenje,
nemogućnost gledanja, kašalj, otežano disanje i gušenje čime se kod izloženog ljudstva bitno umanjuju
fizičke i psihičke aktivnosti.

KODŠ spadaju u sredstva za stvaranje otrovno-dimnog talasa. Telo kutije je od hladno valjanog
lima obojenog sivomaslinastom bojom, cilindričnog oblika, napunjeno iritantnom smešom na bazi CS-
a.

Aktiviraju se frikciono, postavljanjem kutije na tlo i navijanjem upaljača na grlić, a zatim
povlačenjem poteznog dugmeta frikcionog upaljača.
Električno paljenje se izvodi navijanjem upaljača na grlić kutije i izvlačenjem i povezivanjem
krajeva provodnika upaljača sa mrežom preko koje se vrši aktiviranje. Izvor električne energije za
paljenje mora biti min. udaljen 20m od kutija. Nakon aktiviranja emituju nadražujući gust beli dim.
Izrađuje se, u zavisnosti od namene i potrebne količine dima kao KODŠ M3F i KODŠ M3E, KODŠ
M4F i KODŠ M4E, KODPŠ M1F i KODPŠ M1E.

Transportno pakovanje: kutija od vodootporne sive lepenke
Zaštitno individualno pakovanje: zavarena polietilenska vrećica
KODŠ M3:
Dimenzije kutije: 435x265x150mm
Broj komada: 15

EP IDAO je nastavno sredstvo namenjeno za obuku i uvežbavanje pripadnika vojske, simulacijom dejstva artiljerijskog oruđa, kombinacijom zvučnog i vizuelnog efekta. Upotrebljava se u sklopu sa imitatorom dejstva artiljerijskog oruđa, IDAO.

EP IDAO se sastoji od sledećih delova:

1. Električne detonatorske kapisle (EDK)

2. Utvrđivača i

3. Sklopa kutije i eksplozivnog punjenja (EP)

Svi elementi su izrađeni od polistirola sivomaslinaste boje.

EP IDAO se formira postavljanjem električne kapisle u sklopu sa utvrđivačem u ležište u sklopu kutije i ekplozivnog punjenja. EP IDAO se povezuje na imitator dejstva artiljerijskog oruđa, preko kojeg se vrši aktiviranje.

Dimenzije: 70x57x108 mm

Masa: 450±10 g

Vrsta eksplozivnog punjenja: AMONEX 1

Masa eksplozivnog punjenja: min. 350 g

Masa sklopa eksplozivnog punjenja (EP): min. 400 g

Način aktiviranja: El.det.kapisla

Rok upotrebe: 5 godina

 

Transportno pakovanje:

 

Sklop EP:

Kutija od vodootporne lepenke 

Dimenzije kutije: 420x290x230 mm

Broj komada: 60

Ukupna masa transportnog pakovanja: 26±0.5 kg

UN 0082

Klasa 1.1 D

 

EDK:

Kutija od vodootporne lepenke 

Dimenzije kutije: 380x210x160 mm

Broj komada: 60

Ukupna masa transportnog pakovanja: 7±0.5 kg

UN 0255

Klasa 1.4 B

Dimni ulošci mina​

Dimni ulošci mina namenjeni su za obuku pripadnika vojske pri izvođenju vežbi naoružavanja i razoružavanja mina. Ugradnjom u vežbovnu minu, svojim dimnim efektom, pri aktiviranju vežbovne mine imitiraju princip dejstva bojeve mine.

Telo uloška je cilindričnog oblika i izrađeno od aluminijuma, laborisano pirotehničkom dimnom smešom. Primenom dimnog efekta pri aktiviranju mine imitira se princp dejstva bojeve mine i taktička priprema i primena u borbenim situacijama.Boja dima je različita, u zavisnosti od vrste uloška.

Upotrebljavaju tako što se postave u odgovarajućležište na vežbovnoj mini. Aktiviraju se odgovarajućim vežbovnim upaljačem VUMTA-4, VUANU-1 ili vežbovnom detonatorskom ili električnom kapislom (VDK-8,VEK). Izrađuju se u zavisnosti od namene i potrebne količine dima kao Uložak dimni za vežbovnu minu protivpešadijsku antimagnetnu UD za VMPA-1A, Uložak dimni za vežbovnu minu protivpešadijsku rasprskavajuću usmerenog dejstva UD za VMPRUD, Uložak dimni za vežbovnu minu tenkovsku antimagnetnu UD za VMTA – 4 ili Uložak dimni za vežbovnu minu tenkovsku rasprskavajuću UD za VTMRP-6.

Transportno pakovanje: kutija od vodootporne lepenke

Zaštitno individualno pakovanje: polietilenska vreća

UN 0431

Klasa: 1.4G

Inicijalna sredstva​

Vežbovna inicijalna sredstva su namenjena za kompletiranje i iniciranje vežbovni mina (vežbovni upaljači), za obuku vojnika i starešina pri naoružavanju i razoružavanju mina, za aktiviranje dimnih uložaka vežbovnih mina i vežbovnih eksplozivnih punjenja, kao i u obuci za izvođenje miniranja.

Vežbovni upaljač antimagnetni nagazni univerzalni VUANU-1, univerzalnog je tipa, sa telom od plastične mase, I inicijalnim delom od Vežbovne detonatorske kapisle. VDK-8 je cilindričnog oblika i izrađena od aluminijuma. Sastoji se iz košuljice i vežbovne detonirajuće smeše. Donji deo kapisle obojen je belom bojom i označen slovom „V“. Pirotehnička smeša je upresovana u košuljici u tri sloja. Prva dva sloja služe za progorevanje košuljice i aktiviranje sredstva, a treći sloj služi za prenos inicijacije sa sporogorećeg štapina. VUMTA-4 je izrađen od plastičnog materijala, sa odgovarajućom pirotehničkom pripalnom smešom. VKE se sastoji iz košuljice sa pirotehničkom smešom i električne zapaljive glavice. Pirotehnička smeša se presuje u košuljici u tri sloja. Prva dva sloja služe za progorevanje košuljice i aktiviranje sredstva, a treći sloj služi za prenos inicijacije sa EZG. Električna zapaljiva glavica (EZG), namenjena je za prenos inicijacije na pirotehničku smešu.

VUANU-1 se primenjuje postavljanjem na predviđeno mesto na vežbovnoj mini. Gaženjem preko upaljača se aktivira smeša koja svojim impulsom aktivira VDK-8 prilikom čega se oslobađa žuti dim dimnog uloška. VUTMA-4 se postavlja na predviđeno mesto na vežbovnoj mini VTMA-4, i aktiviranjem upaljača, aktivira se dimni uložak koji imitira princip dejstva bojeve mine. Vežbovna kapisla električna (VKE) se aktivira električnim putem pomoću električne mašine za paljenje ili ručnim induktorom. VDK -8 se aktivira sporogorećim štapinom. Aktiviranjem štapinaimpuls se prenosi na kapislu prilikom čega se oslobađa beli dim.

Transportno pakovanje: kutija od vodootporne lepenke
 
UN 0197
 
Klasa: 1.4 G

Topovski udar M-81, P1

Topovski udar M-81, P1 je sredstvo koje zvučnim i dimnim efektom imitira dejstvo topovskog udara. Koristi se na taktičkim vežbama za audio – vizuelno dočaravanje borbene situacije na bojištu usled dejstva topova. Odlikuje ih krajnje jednostavna i sigurna primena.

TU M-81, P1 je izrađen na bazi crnog baruta. Telo je izrađeno od polistirola sivomaslinaste boje, cilindričnog oblika sa poklopcem ispod kog je smešten frikcioni ili električni baca impulsa.

Aktivira se frikcionim ili električnim impulsom, čime je diktirano i vreme usporenja od oko 25s za koje rukovaoc baca aktivirani UT-M81 na bezbednu udaljenost. Po odgovarajućem usporenju aktivira se osnovno pirotehničko punjenje (crni barut) koji proizvodi prasak jačine oko 120dB, uz oslobađanje dima.

Prečnik: 45 mm
Visina: 105 mm
Masa: 150g
Eksplozivno punjenje: crni barut
Masa eksplozivnog punjenja: 65 g
Aktiviranje: F- sporogoreći štapin
E – elektro zapaljiva glavica
Usporenje: 25 – 30 s
Rok upotrebe: 5 godina
Transportno pakovanje: kutija od vodootporne lepenke
Zaštitno individualno pakovanje: zavarena polietilenska vrećica
Dimenzije kutije: 530x270x220mm
Broj komada: 100
Ukupna masa transportnog pakovanja: 18 kg
UN 0432
Klasa 1.4 S

Imitator zapaljivih borbenih dejstava M4

Imitator zapaljivih borbenih dejstava M4 je namenjen za imitaciju zapaljivih avio bombi manjeg kalibra, plamenih fugasa požara koji nastaju prilikom nuklearnih eksplozija. Požari se mogu imitirati na odeći, opremi, naoružanju i zemljištu. Koristi se u obuci, taktičkim vežbama i obuci iz protivpozarne zaštite. IZBS M4 omogućava upoznavanje efekta dejstva zapaljivih sredstava, obuku ljudstva u preduzimanju mera zaštite i postupcima pri gašenju požara, kao i obuku ljudstva u savlađivanju vatrenih prepreka i razbijanju straha od vatre.

IZBS M4 spada u zapaljiva sredstva i predstavlja viskoznu lepljivu masu na bazi naftnih derivata i kaučuka. Zahvaljujući maloj gustini pliva i gori na vodi. Radi povećavanja plamena može se razrediti benzinom.

IZBS M4 se raspoređuje po terenu predviđenom za vežbu slobodnim izlivanjem. Paljenje IZBS M4 se vrši električnim upaljačem najkasnije od 30 min nakon izlivanja. Optimalni uslovi za primenu su temperatura vazduha 5 – 30 ºC i brzina strujanja vazduha do 3m/s.

Masa: 4 kg
Masa zapaljive smeše: 3.4 kg
Prečnik efikasnog dejstva: 6 – 8m
Vreme gorenja: 3 min.
Zona sigurnosti: 20 m
Način paljenja: električni upaljač
Masa eksplozivnog punjenja u upaljaču: 25 g
Rok upotrebe: 2 godine
Transportno pakovanje IZBS M4: kutija od vodootporne lepenke
Dimenzije transportnog pakovanja IZBS M4: 235x335x290mm
Broj komada IZBS M4 u transportnom pakovanju: 4
Ukupna masa transportng pakovanja IZBS M4: 18 kg
UN 1287
Klasa 3
Transportno pakovanje upaljača: kutija od vodootporne lepenke
Zaštitno individualno pakovanje: zavarena polietilenska vrećica
Dimenzije transportnog pakovanja upaljača: 335x335x290mm
Broj komada upaljača u transportnom pakovanju: 60
Ukupna masa transportng pakovanja upaljača: 8 kg
UN 0431
Klasa 1.4G

Kutija otrovno dimna školska KODŠ

Kutije otrovno dimne školske su namenjene za privremeno onesposobljavanje nezaštićenog ljudtva na
otvorenom i zatvorenom prostoru kao i za stvaranje otrovno dimnog talasa prilikom obuke i taktičkih
vežbi u uslovima hemijske kontaminacije vazduha. Upotrebljava se u jedinicama vojske za obuku u
primeni lične zaštitne opreme.
Kod nezaštićenog ljudstva se javlja jak nadražaj, peckanje očiju i sluzokože, jako suzenje,
nemogućnost gledanja, kašalj, otežano disanje i gušenje čime se kod izloženog ljudstva bitno umanjuju
fizičke i psihičke aktivnosti.

KODŠ spadaju u sredstva za stvaranje otrovno-dimnog talasa. Telo kutije je od hladno valjanog
lima obojenog sivomaslinastom bojom, cilindričnog oblika, napunjeno iritantnom smešom na bazi CS-
a.

Aktiviraju se frikciono, postavljanjem kutije na tlo i navijanjem upaljača na grlić, a zatim
povlačenjem poteznog dugmeta frikcionog upaljača.
Električno paljenje se izvodi navijanjem upaljača na grlić kutije i izvlačenjem i povezivanjem
krajeva provodnika upaljača sa mrežom preko koje se vrši aktiviranje. Izvor električne energije za
paljenje mora biti min. udaljen 20m od kutija. Nakon aktiviranja emituju nadražujući gust beli dim.
Izrađuje se, u zavisnosti od namene i potrebne količine dima kao KODŠ M3F i KODŠ M3E, KODŠ
M4F i KODŠ M4E, KODPŠ M1F i KODPŠ M1E.

Transportno pakovanje: kutija od vodootporne sive lepenke
Zaštitno individualno pakovanje: zavarena polietilenska vrećica
KODŠ M3:
Dimenzije kutije: 435x265x150mm
Broj komada: 15

Vežbovna zapaljiva smeša

VZS -1 je namenjena za imitaciju požara nastalih dejstvom zapaljivih borbenih sredstava i toplotnog dejstva nuklearne eksplozije. Požari se mogu imitirati na odeći, opremi, naoružanju i zemljištu. Koristi se u obuci, taktičkim vežbama i obuci iz protivpozarne zaštite. Primena VZS omogućava upoznavanje efekta dejstva zapaljivih sredstava, obuku ljudstva u preduzimanju mera zaštite i postupcima pri gašenju požara, kao i obuku ljudstva u savlađivanju vatrenih prepreka i razbijanju straha od vatre.

VZS –1 spada u zapaljiva sredstva i predstavlja viskoznu zapaljivu masu na bazi naftnih derivata i kaučuka. Zahvaljujući maloj gustini pliva i gori na vodi. Radi povećavanja plamena može se razrediti benzinom u svim razmerama. Pakuje se u buradima od PVC-a sivomaslinaste boje cilindričnog oblika.

Primenjuje slobodnim izlivanjem po terenu. Paljenje VZS-1 se vrši otvorenim plamenom najkasnije od 30 min nakon izlivanja. Optimalni uslovi za primenu su temperatura vazduha 5 ºC- 30 ºC i brzina strujanja vazduha do 3m/s.

Prečnik: 270 mm
Visina: 410 mm
Masa punjenja: 13 kg
Vreme gorenja sloja debljine 3-5mm: 25 min.
Način paljenja: otvoreni plamen
Rok upotrebe : 2 godina

Transportno pakovanje: kutija od vodootporne lepenke
Dimenzije kutije: 555x285x422mm
Broj komada: 2
Ukupna masa transportnog pakovanja: 30 kg
UN 1287
Klasa 3

Dimna kutija

Dimna kutija je pirotehničko sredstvo punjeno neutralnom smešom, namenjeno za stvaranje kratkotrajnih dimnih zavesa i dimnih pokrivki radi maskiranja živih, pokretnih i nepokretnih ciljeva, užih zona i objekata prilikom izvršenja razli itih borbenih zadataka. Može se koristiti i kao signalno sredstvo za signale: “zemlja – zemlja“, “zemlja – vazduh“, kao i za markiranje prostora za sletanje aviona i helikoptera i za određivanje pravca duvanja vetra.

Dimna kutija spada u sredstva za zadimljavanje i maskiranje. Telo kutije je cilindričnog oblika, izrađeno od hladno valjanog lima obojenog sivomaslinastom bojom, cilindričnog oblika napunjeno HC smešom.

Dimna kutija se primenjuje navijanjem upaljača na grli, postavljanjem na tlo u vertikalnom položaju i povlačenjem poteznog dugmeta frikcionog upaljača. Nakon aktiviranja emituje gust belo sivi dim za određeno vreme, u zavisnosti od veličine kutije. Izrađuje se u zavisnosti od namene i potrebne količine dima KD-1, KD-2, KD-5, KD-10, KD-45.

Transportno pakovanje: kutija od vodootporne lepenke
Zaštitno individualno pakovanje: polietilenska vreća
UN 0197
Klasa 1.4G

Dimna kutija 82 mm KD – M79

KD-M90 je pirotehničko sredstvo sa iritirajućom smešom namenjeno za privremeno onesposobljavanje nezaštićenog ljudstva na otvorenom i zatvorenom prostoru, za izvršavanje složenih zadataka vojske i policije u okruživanju i blokiranju, radi suzbijanja masovnih nereda, otpora i pobune i svim klasičnim oblicima borbrnih dejstava za stvaranje kratkotrajnih dimnih zavesa i dimnih pokrivki radi maskiranja, pokretnih i nepokretnih ciljeva.

Telo kutije je izrađeno od hladno valjanog lima, cilindričnog oblika. Aktivira se električnim upaljačem, iz lansera 82 mm, sa borbenih vozila.

Aktiviranje se vrši postavljanjem kutije u lanser 82 mm. Nakon aktivacije i odgovarajućeg usporenja formira se dimna zavesa dužine 75-100m i širine 10 – 20 m.Izrađuje se i varijanta sa kasetnim rasejavanjem dimnih patrona, odnosno 20 kasetica punjenih iritirajućom smešom.

Prečnik: 82 mm
Visina: 152 mm
Masa kutije: 1140 g
Dimno punjenje: CS
Masa dimnog punjenja: 550 g
Izbacno punjenje: barut NGB- 061
Masa izbacnog punjenja: 2.2 g
Usporenje: 2.6 s
Način lansiranja: iz bacača dimnih kutija 82mm
Domet: min 100 m
Vreme emisije dima: 60 s
Rok upotrebe: 5 godina

Transportno pakovanje: drveni sanduk ili kutija od vodootporne lepenke
Dimenzije kutije: 582x348x260mm
Broj komada: 12
Ukupna masa transportnog pakovanja: 24 kg
UN 0301
Klasa 1.4 G

Dimna kutija ploveća KDP – 25

KDP-25 je pirotehničko sredstvo punjeno neutralnom smešom namenjeno za stvaranje kratkotrajnih dimnih zavesa i dimnih pokrivki radi maskiranja i zaslepljivanja živih, pokretnih i nepokretnih ciljeva, širokih zona, objekata i plovila prilikom izvršenja različitih borbenih zadataka jedinica.

KDP-25 spada u sredstva za zadimljavanje i maskiranje. Telo kutije je od lima obojenog plavom bojom, cilindričnog oblika, napunjeno HC smešom.

KDP-25 se primenjuje postavljanjem u vodu u vertikalnom položaju navijanjem upaljača na grlić, a zatim povlačenjem poteznog dugmeta frikcionog upaljača. Nakon aktiviranja emituje gust belo sivi dim.

Prečnik: 300 mm
Visina: 365 mm
Masa kutije: 21 kg
Masa aktivnog punjenja: 18 kg
Upaljač: frikcioni
Način aktiviranja: ručno
Vreme emisije dima: 20 min.
Rok upotrebe: 5 godina

Transportno pakovanje: kutija od vodootporne lepenke
Dimenzije kutije: 310x310x400mm
Broj komada: 1
Ukupna masa transportnog pakovanja: 26 kg
UN 0197
Klasa 1.4 G

Eksplozivno punjenje za imitator dejstva artiljerijskog oruđa - EP IDAO

EP IDAO je nastavno sredstvo namenjeno za obuku i uvežbavanje pripadnika vojske, simulacijom dejstva artiljerijskog oruđa, kombinacijom zvučnog i vizuelnog efekta. Upotrebljava se u sklopu sa imitatorom dejstva artiljerijskog oruđa, IDAO.

EP IDAO se sastoji od sledećih delova:

1. Električne detonatorske kapisle (EDK)

2. Utvrđivača i

3. Sklopa kutije i eksplozivnog punjenja (EP)

Svi elementi su izrađeni od polistirola sivomaslinaste boje.

EP IDAO se formira postavljanjem električne kapisle u sklopu sa utvrđivačem u ležište u sklopu kutije i ekplozivnog punjenja. EP IDAO se povezuje na imitator dejstva artiljerijskog oruđa, preko kojeg se vrši aktiviranje.

Dimenzije: 70x57x108 mm

Masa: 450±10 g

Vrsta eksplozivnog punjenja: AMONEX 1

Masa eksplozivnog punjenja: min. 350 g

Masa sklopa eksplozivnog punjenja (EP): min. 400 g

Način aktiviranja: El.det.kapisla

Rok upotrebe: 5 godina

 

Transportno pakovanje:

 

Sklop EP:

Kutija od vodootporne lepenke 

Dimenzije kutije: 420x290x230 mm

Broj komada: 60

Ukupna masa transportnog pakovanja: 26±0.5 kg

UN 0082

Klasa 1.1 D

 

EDK:

Kutija od vodootporne lepenke 

Dimenzije kutije: 380x210x160 mm

Broj komada: 60

Ukupna masa transportnog pakovanja: 7±0.5 kg

UN 0255

Klasa 1.4 B