KorpaRSD 0,00
0
Pozovite nas:037 422 328

Privredni eksploziv

Amonijum nitratni praškasti eksplozivi

Amoneks 1-4, amonal i amonal pojačan su praškasti eksplozivi izrađeni na bazi TNT-a i amonijum nitrata. Malo su osetljivi na udar i trenja, zbog čega spadaju u eksplozive sigurne za rukovanje i transport a takođe i neškodljivi za okolinu. Pri niskim temperaturama nisu osetljivi i ne mrznu se. Primenjuju, pre svega za masovna rudarska miniranja u podzemnoj i površinskoj eksploataciji, za miniranje od mekih do jako čvrstih stenskih masa, gde nisu prisutni metan i eksplozivna ugljena prašina. Iniciraju se klasičnim sredstvima za iniciranje: rudarskom kapislom, elektrodetonatorima, neelektričnim sistemom iniciranja i detonirajućim štapinom. Zbog svoje slabe vodootpornosti koriste se za miniranja u suvim i vlažnim minskim bušotinama, a nisu pogodni za miniranje u bušotinama u kojima ima vode.
Proizvode se u prečnicima 28-230mm. Pored standardnih kalibara i mase eksplozivnog punjenja, po zahtevu kupca izrađujemo i patrone ostalih prečnika i masa.
Na zahtev potrošača proizvodimo praškasti eksploziv za specijalne namene, konturno miniranje, u dijapazonu prečnika 17-28 mm kao i vodootpornu varijantu ovih tipova eksploziva.

Nitrex (Nitrol) je privredni praškasti eksplozivi bez TNT-a, namenenjeni za miniranje srednje-čvrstih i mekih stena u rudarstvu, građevinarstvu, šumarstvu, poljoprivredi i kamenolomima. Pakuje se u patrone prečnika 50mm i veće. Njihova upotreba u rudnicima sa pojavom metana i ugljene prašine je zabranjena. Ne mogu se primenjivati u bušotinama sa vodom. Iniciranje se vrši rudarskom kapislom.

Sigurnosni eksplozivi

Emulzioni eksploziv

Metadetonit 1 i Metadetonit 2 su praškasti metanski, sigurnosni eksplozivi na bazi TNT-a sa dodatkom određene količine inertnih soli koje se dodaju radi sprečavanja samopaljenja eksplozivne smeše u jamskom vazduhu. 

Koriste se za miniranje u rudnicima sa pojavom metana i eksplozivne ugljene prašine. Proizvodi detonacije ne sadrže otrovne gasove. Osetljivi su na vodu.

Demulex 3M je patronirani emulzioni eksplozivi čija je gustina regulisana dodatkom staklenih mikrobalona. Osnova za emulzione eksplozive je stabilna neeksplozivna emulziona matrica na bazi klasičnog sistema oksidans-gorivo. Pogodan je za miniranje svih vrsta stenskih masa. Lako se inicira detonatorskom kapislom, elektrodetonatorom ili neelektričnim sistemom miniranja. Poseduje veliku brzinu detonacije i visok detonacioni pritisak kao i odličnu vodootpornost.

Vodoplastični patronirani eksploziv

ANFO eksplozivne smeše

Detonex je eksploziv koji zahvaljujući vodi i pogodnim plastifikatorima-zgušnjivačima, ima plastičnu konzistenciju, veliku gustinu i dobru vodootpornost, pa se može koristiti i u minskim bušotinama koje sadrže vodu. Zbog sadržaja vode osetljivost na udar i trenje je izrazito smanjena, što povećava sigurnost primene i transporta. Nisu osetljivi na klasična sredstva za iniciranje, pa se za njihovo iniciranje primenjuje pentolitski pojačnik – buster ili patrona običnog eksploziva. 

Koriste se za miniranje veoma čvrstih stena na površinskim kopovima, a ne smeju se koristiti u podzemnoj eksploataciji. Proizvodi se, patroniran u polietilenska creva standardnih prečnika 60-120mm.

Anfo eksplozivne smeše su praktično dvokomponentni sistemi sastavljeni od poroznog amonijumnitrata i određenog procenta gorivog ulja. Zbog svog prostog sastava ove eksplozivne smeše spadaju uI najsigurnije eksplozive za proizvodnju, transport i rukovanje. Smeša ima uravnotežen bilans kiseonika i razlaže se tako da u produktima eksplozije nema otrovnih gasova. Nasipanjem u bušotinu, dobija se potpuna ispunjenost, tako da je enrgija eksploziva efikasnija i bolje utiče na efekte miniranja. Minerske karakteristike Anfo eksploziva takođe su povećane upotrebom pravilnog inicijatora, koji obezbeđuje maksimalnu brzinu detonacije sa potpunim transferom energije. Ne smeju se koristiti za miniranje u bušotinama sa vodom i u rudnicima gde dolazi do pojave metana i eksplozivne ugljene prašine. Iniciranje se vrši pentolitskim pojačnicima ili drugim primarnim eksplozivom.

Anfo J.1 je prilagođen za mehanizovana punjenja minskih bušotina u podzemnoj eksploataciji i za njegovu upotrebu proizvodmo i specijalne punilice.

Anfeks PP je patronirana Anfo eksplozivna smeša namenjena korišćenju u površinskoj eksploataciji minskih bušotina. Patronira se u polietilensku ambalažu dijametra 60-90mm.

Eksplozivi specijalne namene

Pumpani vodoplastični eksploziv

Demex je praškasti eksploziv za specijalne namene. To je niskobrizantni eksplozivi koji se uspešno primenjuju pri spajanju i obradi metala eksplozijom. Može se koristiti za zavarivanje, površinsku obradu-otvrdnjavanje, spajanje metala itd. U rudarstvu se koriste za eksploataciju ukrasnog kamena.

Ne smeju se koristiti u rudnicima gde dolazi do pojave metana i eksplozivne ugljene prašine.

Isporučuju se u rasutom stanju.

Po specijalnom zahtevu kupca, mogu se isporučiti i patronirani u kalibru 28mm.

Majdanit 10, 15 i 20 su eksplozivi koji se spravljaju na mestu miniranja. To su kiseonično balansirane smeše vodenog rastvora amonijumnitrata i neeksplozivnih gorivih materija, kao i dodataka u svrhu stabilizacije i plastifikacije. Spajanje goriva i oksidanta u eksplozivnu smešu vrši se u toku punjenja minske bušotine. To se ostvaruje na Slurry vozilu. Kod ovog sistema postoji mogućnost punjenja minskih bušotina bez prekida, sa energetski različitim smešama.

Majdaniti su eksplozivi koji svoju punu detonacionu sposobnost dobijaju tek kada se nađu u minskoj bušotini u kojoj postižu prečnik bušotine i gustinu koja obezbeđuje stabilnu detonaciju. Za aktiviranje zahtevaju snažan inicijalni impuls, kakav daju pentolitski pojačivači – busteri ili slični brizantni eksplozivi visokog detonacionog pritiska.

Snaga majdanita se može podešavati prema konkretnoj situaciji i zahtevima stenske mase koja se minira. To omogućava da se majdaniti jače energetske snage pumpaju na dno minske bušotine do željene visine, a zatim se bez prekida automatski nastavlja pumpanje energetski slabijeg sastava u gornji deo minske bušotine.

Vodotpornost majdanita je odlična. Stub istisnute vode poprima ulogu čepa minske bušotine.

Pumpani emulzioni eksplozivi

Pumpani heavy ANFO eksploziv

Detolit je pumpani emulzioni eksploziv koji se primenjuju za masovna miniranja na površinskim kopovima. Fleksibilnost sastava kao i moguće prisustvo metalnog praha omogućava njegovu efikasnu primenu u mekim, srednje čvrstim i čvrstim stenskim masama. Nijedna komponenta koja ulazi u sastav Detolita nije eksplozivna. Spajanje goriva i oksidanta u eksplozivnu smešu vrši se u toku punjenja minske bušotine, a regulisanje gustine se obavlja hemijskom gasifikacijom. Iniciranje se vrši pentolitskim pojačnicima sa dna minskih bušotina.

Detolit HA i PE je serija Heavy anfo emulzija, posebno formulisana sa mešavinom emulzione matrice i Anfo eksploziva izrađenim od poroznog amonijum nitrata, dizajnniran za upotrebu u vlažnim ili suvim minskim bušotinama srednjeg do velikog prečnika.
Proizvod se isporučuje vozilom najnovije generacije koje omogućuje proizvodnju na licu mesta. Radna sredina i prisustvo vode u minskim bušotinama određuju sastav koji se upotrebljava. Kapacitet vozila je 8000 kg emulzione matrice i 3500 kg amonijum nitrata. Ostali aditivi su potrbni i prevoze se u malim količinama. Ovakav način omogućuje siguran transport, jer same komponente nisu eksplozivne. Zavisno od proizvoda, brzina punjenja minskih bušotina je 80-150 kg/min. Prednosti ovakvog načina proizvodnje eksploziva su, pored kvaliteta proizvoda, potpuno- 100% ispunjenje minske bušotine i nema skladištenja eksploziva na terenu.
Detolit je booster sensitive eksploziv i preporučuje se inicijacija sa minimalno 450 g livenog pojačnika. Dodatni pojačnik od još 450 g je potrebno koristiti ukoliko je visina minske bušotine veća od 10 metara ili gde postoji opasnost od poremećaja u stubu punjenja. Detolit HA i PE mešavine mogu biti detonirane na dubinama do 70 m.

Oznake opasnosti prilikom transporta:
Klasa: 5.1
UN3375
Ammonium nitrate emulsion
Nakon upumpavanja u minsku bušotinu:
Klasa: 1.5D
UN0332
Explosive, Blasting, Type E

Emulziona matrica

Matrix emulziona matrica predstavlja osnovu za sve vrste emulzionih eksploziva i u svom sastavu sadrži neeksplozivne komponente. Koristi se primarno za proizvodnju teškog Anfo-a (Heavy anfo) na vozilu. Sama po sebi nije eksplozivna ali umešana sa Anfo eksplozivom ili sa nekim regulatorima gustine u određenom odnosu dobija eksplozivne osobine.
 
Isporučuje se u buradima od 60 l, bidonima od 1000l, ili, za veće količine u cisternama.
Na specijalni zahtev kupca moguće je podešavanje viskoziteta i sadržaja vode u emulzionoj matrici.

Sigurnosni eksplozivi

Metadetonit 1 i Metadetonit 2 su praškasti metanski, sigurnosni eksplozivi na bazi TNT-a sa dodatkom određene količine inertnih soli koje se dodaju radi sprečavanja samopaljenja eksplozivne smeše u jamskom vazduhu. 

Koriste se za miniranje u rudnicima sa pojavom metana i eksplozivne ugljene prašine. Proizvodi detonacije ne sadrže otrovne gasove. Osetljivi su na vodu.

Emulzioni eksploziv

Demulex 3M je patronirani emulzioni eksplozivi čija je gustina regulisana dodatkom staklenih mikrobalona. Osnova za emulzione eksplozive je stabilna neeksplozivna emulziona matrica na bazi klasičnog sistema oksidans-gorivo. Pogodan je za miniranje svih vrsta stenskih masa. Lako se inicira detonatorskom kapislom, elektrodetonatorom ili neelektričnim sistemom miniranja. Poseduje veliku brzinu detonacije i visok detonacioni pritisak kao i odličnu vodootpornost.

Vodoplastični patronirani eksploziv

Detonex je eksploziv koji zahvaljujući vodi i pogodnim plastifikatorima-zgušnjivačima, ima plastičnu konzistenciju, veliku gustinu i dobru vodootpornost, pa se može koristiti i u minskim bušotinama koje sadrže vodu. Zbog sadržaja vode osetljivost na udar i trenje je izrazito smanjena, što povećava sigurnost primene i transporta. Nisu osetljivi na klasična sredstva za iniciranje, pa se za njihovo iniciranje primenjuje pentolitski pojačnik – buster ili patrona običnog eksploziva. 

Koriste se za miniranje veoma čvrstih stena na površinskim kopovima, a ne smeju se koristiti u podzemnoj eksploataciji. Proizvodi se, patroniran u polietilenska creva standardnih prečnika 60-120mm.

ANFO eksplozivne smeše

Anfo eksplozivne smeše su praktično dvokomponentni sistemi sastavljeni od poroznog amonijumnitrata i određenog procenta gorivog ulja. Zbog svog prostog sastava ove eksplozivne smeše spadaju uI najsigurnije eksplozive za proizvodnju, transport i rukovanje. Smeša ima uravnotežen bilans kiseonika i razlaže se tako da u produktima eksplozije nema otrovnih gasova. Nasipanjem u bušotinu, dobija se potpuna ispunjenost, tako da je enrgija eksploziva efikasnija i bolje utiče na efekte miniranja. Minerske karakteristike Anfo eksploziva takođe su povećane upotrebom pravilnog inicijatora, koji obezbeđuje maksimalnu brzinu detonacije sa potpunim transferom energije. Ne smeju se koristiti za miniranje u bušotinama sa vodom i u rudnicima gde dolazi do pojave metana i eksplozivne ugljene prašine. Iniciranje se vrši pentolitskim pojačnicima ili drugim primarnim eksplozivom.

Anfo J.1 je prilagođen za mehanizovana punjenja minskih bušotina u podzemnoj eksploataciji i za njegovu upotrebu proizvodmo i specijalne punilice.

Anfeks PP je patronirana Anfo eksplozivna smeša namenjena korišćenju u površinskoj eksploataciji minskih bušotina. Patronira se u polietilensku ambalažu dijametra 60-90mm.

Eksplozivi specijalne namene

Demex je praškasti eksploziv za specijalne namene. To je niskobrizantni eksplozivi koji se uspešno primenjuju pri spajanju i obradi metala eksplozijom. Može se koristiti za zavarivanje, površinsku obradu-otvrdnjavanje, spajanje metala itd. U rudarstvu se koriste za eksploataciju ukrasnog kamena.

Ne smeju se koristiti u rudnicima gde dolazi do pojave metana i eksplozivne ugljene prašine.

Isporučuju se u rasutom stanju.

Po specijalnom zahtevu kupca, mogu se isporučiti i patronirani u kalibru 28mm.

Pumpani vodoplastični eksploziv

Detolit HA i PE je serija Heavy anfo emulzija, posebno formulisana sa mešavinom emulzione matrice i Anfo eksploziva izrađenim od poroznog amonijum nitrata, dizajnniran za upotrebu u vlažnim ili suvim minskim bušotinama srednjeg do velikog prečnika.
Proizvod se isporučuje vozilom najnovije generacije koje omogućuje proizvodnju na licu mesta. Radna sredina i prisustvo vode u minskim bušotinama određuju sastav koji se upotrebljava. Kapacitet vozila je 8000 kg emulzione matrice i 3500 kg amonijum nitrata. Ostali aditivi su potrbni i prevoze se u malim količinama. Ovakav način omogućuje siguran transport, jer same komponente nisu eksplozivne. Zavisno od proizvoda, brzina punjenja minskih bušotina je 80-150 kg/min. Prednosti ovakvog načina proizvodnje eksploziva su, pored kvaliteta proizvoda, potpuno- 100% ispunjenje minske bušotine i nema skladištenja eksploziva na terenu.
Detolit je booster sensitive eksploziv i preporučuje se inicijacija sa minimalno 450 g livenog pojačnika. Dodatni pojačnik od još 450 g je potrebno koristiti ukoliko je visina minske bušotine veća od 10 metara ili gde postoji opasnost od poremećaja u stubu punjenja. Detolit HA i PE mešavine mogu biti detonirane na dubinama do 70 m.

Oznake opasnosti prilikom transporta:
Klasa: 5.1
UN3375
Ammonium nitrate emulsion
Nakon upumpavanja u minsku bušotinu:
Klasa: 1.5D
UN0332
Explosive, Blasting, Type E

Pumpani emulzioni eksplozivi

Detolit je pumpani emulzioni eksploziv koji se primenjuju za masovna miniranja na površinskim kopovima. Fleksibilnost sastava kao i moguće prisustvo metalnog praha omogućava njegovu efikasnu primenu u mekim, srednje čvrstim i čvrstim stenskim masama. Nijedna komponenta koja ulazi u sastav Detolita nije eksplozivna. Spajanje goriva i oksidanta u eksplozivnu smešu vrši se u toku punjenja minske bušotine, a regulisanje gustine se obavlja hemijskom gasifikacijom. Iniciranje se vrši pentolitskim pojačnicima sa dna minskih bušotina.

Pumpani heavy ANFO eksploziv

Detolit HA i PE je serija Heavy anfo emulzija, posebno formulisana sa mešavinom emulzione matrice i Anfo eksploziva izrađenim od poroznog amonijum nitrata, dizajnniran za upotrebu u vlažnim ili suvim minskim bušotinama srednjeg do velikog prečnika.
Proizvod se isporučuje vozilom najnovije generacije koje omogućuje proizvodnju na licu mesta. Radna sredina i prisustvo vode u minskim bušotinama određuju sastav koji se upotrebljava. Kapacitet vozila je 8000 kg emulzione matrice i 3500 kg amonijum nitrata. Ostali aditivi su potrbni i prevoze se u malim količinama. Ovakav način omogućuje siguran transport, jer same komponente nisu eksplozivne. Zavisno od proizvoda, brzina punjenja minskih bušotina je 80-150 kg/min. Prednosti ovakvog načina proizvodnje eksploziva su, pored kvaliteta proizvoda, potpuno- 100% ispunjenje minske bušotine i nema skladištenja eksploziva na terenu.
Detolit je booster sensitive eksploziv i preporučuje se inicijacija sa minimalno 450 g livenog pojačnika. Dodatni pojačnik od još 450 g je potrebno koristiti ukoliko je visina minske bušotine veća od 10 metara ili gde postoji opasnost od poremećaja u stubu punjenja. Detolit HA i PE mešavine mogu biti detonirane na dubinama do 70 m.

Oznake opasnosti prilikom transporta:
Klasa: 5.1
UN3375
Ammonium nitrate emulsion
Nakon upumpavanja u minsku bušotinu:
Klasa: 1.5D
UN0332
Explosive, Blasting, Type E

Emulziona matrica

Matrix emulziona matrica predstavlja osnovu za sve vrste emulzionih eksploziva i u svom sastavu sadrži neeksplozivne komponente. Koristi se primarno za proizvodnju teškog Anfo-a (Heavy anfo) na vozilu. Sama po sebi nije eksplozivna ali umešana sa Anfo eksplozivom ili sa nekim regulatorima gustine u određenom odnosu dobija eksplozivne osobine.
 
Isporučuje se u buradima od 60 l, bidonima od 1000l, ili, za veće količine u cisternama.
Na specijalni zahtev kupca moguće je podešavanje viskoziteta i sadržaja vode u emulzionoj matrici.